Informácie o projekte

  • Kategória: výrobná stavba
  • Legislatívna: STN 73 0804
  • Stupeň: stavebné povolenie
  • Dátum spracovania: 01/2022

Zaujímavosti

Táto akcia je z kategórie komplexne poskytnutých služieb tzn. zameranie stavby, skreslenie stavby a následný návrh riešenia požiarnej ochrany. V tomto prípade bola poskytnutá aj služba dozoru počas realizácie z hľadiska PBS. Stavba si vyžadovala praktické zručnosti skúseného špecialistu PO, pretože sa jednalo o sklad polymérov nachádzajúci sa v 1.NP viacpodlažnej stavby, pričom v ďalších podlažiach sa zhromažďuje väčší počet osôb.