Informácie o projekte

  • Kategória: nevýrobná stavba
  • Legislatívna: STN 73 0834, STN 73 0802
  • Stupeň: stavebné povolenie
  • Dátum spracovania: 09/2020

Zaujímavosti

Nadstavba materskej školy o tretie nadzemné podlažie. Najdôležitejšou časťou riešenia sú únikové cesty pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. V tomto prípade bol nutný aj návrh druhej únikové cesty v podobe exteriérového schodiska. Významným prvkom je aj dodatočné zateplenie stavby (ETICS), ktoré taktiež musí spĺňať požiadavky platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi.